Aktualizováno
14.03.2015

 

  

 Úvod
 O mně
 Ceník a služby
     Výklad karet
     Astrologie
 Články
 Kineziologie One Brain
 Tarot
     Prolog
     Historie a původ
     Symbolika tarotu
     Velká Arkána
     Malá Arkána
     Dvorní karty
     Galerie tarotu
     Způsoby výkladu
 Astrologie
     O astrologii
     Historie astrologie
     Mytologie
     Data slavných
 Horoskopy
     Keltský
     Čínský
     Egyptský
     Indický
     Sextrologie
 Karty Madam Lenormand
 Cikánské karty
 Mystický Kipper
 Runy
 Andělská terapie
 Etika výkladu
 Co čekat od výkladu
 Odkazy
 Různé
 Recenze a reakce
 Archiv
 Kontakt
 

Ankety 

Bohové jako patroni
Abychom dobře porozuměli astrologické symbolice, musíme přihlédnout rovněž k řecké a římské mytologii. Antičtí bohové hrají roli patronů při označování planet, takže není nijak nahodilé, která planeta nese jméno příslušného boha. Jména, která dnes používáme, jsou římského původu, nicméně Římané převzali pantheon od Řeků, a jen jej nově pojmenovali. Díky astrologii tak ještě dnes přicházíme do styku s prastarými olympskými vládci, o nichž se vypráví v nesčetných příbězích řecké mytologie.

Planety
Slunce a Luna do této antické nomenklatury nepatří. Jsou to prapůvodní energie, přičemž Slunce je symbolem vědomí a vědomého životního cíle, zatímco Luna je symbolem emocionálního života člověka. Slunce se také pokládá za prapůvodní princip mužskosti, Luna za princip ženskosti. Jen ve dvojici tvoří celek, a proto by bylo nesprávné zdůrazňovat jeden princip na úkor druhého. Kromě Slunce a Luny můžeme na obloze vidět ještě Merkura, Venuši, Marta, Jupitera a Saturna. Planety Uran, Neptun a Pluto jsou pouhým okem neviditelné. Všechny planety jsou přiřazeny příslušným znamením zvěrokruhu, jinými slovy, stávají se jejich vládci. Přesto zde uvádím jejich mytologii.

Slunce
Toto energetické centrum naší sluneční soustavy vyzařuje světlo a vitalitu, životadárnou sílu. Astrologové je považují za zdroj energie všeho živého, který umožňuje energetické uplatnění každé individualitě. Slunce je tedy středobodem našeho bytí, vědomí identity, ega. Piktogram Slunce znázorňuje kruh s bodem uprostřed, tedy srdce našeho vesmíru. V esoterické symbolice znamená tento kruh nekonečno či věčnost a tečka uprostřed značí bod uvnitř celku. K nezbytným vlastnostem Slunce patří kromě jiného silná vůle, rozhodnost, neohroženost a sebevyjádření. Dále pak je pro ně charakteristická pýcha, ctižádost a sebevědomí. Slunce je i metaforou otce či mužského archetypu. Mytičtí králové a hrdinové jsou často spojováni s Héliem neboli Sluncem, vládnoucí planetou zvířetníkového znamení Lva.

Klady: životnost, osobitost, tvořivost, průbojnost, silná vůle, představivost, vědomí sama sebe, ego, identita
Zápory: samolibost, sebestřednost, pýcha, zpupnost, arogance

Měsíc
Měsíc přijímá odraz slunečního světla a je výjimečný tím, že je jediným satelitem obíhajícím kolem Země. Měsíc představuje naše citové potřeby a pudy, vládne elementu vody včetně moří s jejich přílivy a odlivy a také nočnímu životu.
Měsíc je tradičně spojován s ženstvím. Bývá však spojován také s intuicí a rozumovými schopnostmi a je často zastoupen ve folklóru, poezii a mytologii (ísis, Ištar, Artemis a Diana jsou některé z mnoha podob bohyně Luny). Božství této planety je vyjadřováno zejména prostřednictvím ženství a cyklu plodnosti, početí, zrození, mateřství a přírodní hojnosti.
V rovině astrologie zastupuje Měsíc naše podvědomé reakce a subjektivní zážitky. Souvisí i s uspokojováním našich základních potřeb. Odráží naše duševní napětí a nutí nás projevovat pocity. Ovlivňuje i kolísání a výkyvy dojmů a nálad. Vládne znamení Raka.

Klady: citlivost, starostlivost, chápavost, intuice, rozumové schopnosti
Zápory: náladovost, přecitlivělost

Merkur
Merkur, posel bohů, odpovídá znamení Blíženců. Jeho doménou je komunikace a výměna věcí všeho druhu. Z postavení Merkura v horoskopu lze vyčíst, jak se umí dotyčný vyjadřovat a sdělovat své myšlenky, zda se tak děje v otevřeném kontaktu s okolím, anebo spíše v rámci důvěrně známého prostředí.
V mytologii je Merkur poslem bohů, který dal člověku jazyk a schopnost učit se. Řekové znají Merkura pod jménem Hermes (daroval lidskému rodu písmo a jazyk). Merkur má řečnické nadání a je velice lstivý. Odráží schopnost rozvíjet ducha tak dlouho, až se naučíme zchytralosti. Přestože Merkur bývá nejčastěji zpodobňován jako mužská postava, není mužem ani ženou. Je nositelem symbolické role neutrálního média sloužícího k výměně informací. Merkur představuje bystré, racionální myšlení a bývá spojován s obchodem a tržišti. V psychologické rovině představuje tato planeta duševní schopnosti a potřebu vnímat a komunikovat, ať už prostřednictvím řeči, písma, učení nebo jiné formy mentálního vyjadřování. Merkur vládne Blížencům a Panně.

Klady: chytrost, čilý duch, umění komunikovat, bystrý "rozum
Zápory: lstivost, nedostatek logického uvažování

Venuše
Venuše, bohyně lásky, si v astrologii zachovala úctu, kterou v dnešním světě do značné míry pozbyla, když byla degradována na úroveň pouhého sexuálního symbolu. V astrologii je však kromě smyslnosti také symbolem vlastní sebehodnoty a estetického cítění. Nejde tedy pouze o vnější krásu, ale také o vnitřní hodnoty, na nichž je krása závislá. Venuše odpovídá znamením Býka a Vah. Býku přísluší spíše smyslnost, Váhám zas umělecké a estetické schopnosti. Tato planeta je v mytologii bohyní lásky a krásy, matkou Erota. Řekové ji znají jako Afroditu. Je nositelkou ženského principu, vytváří soulad a harmonii a propůjčuje cit pro přírodu a umění. V psychologické rovině představuje Venuše vlohy k navazování mezilidských vztahů, k vyjadřování milostných citů i příjemných dojmů. Venuše je oblíbená, půvabná, přitažlivá snad až příliš shovívavá a lehkomyslná. Ocitne-li se v situaci, kdy bude zapotřebí za každou cenu se vyhnout konfliktu, bude okouzlovat a svádět oponenta. Venušinou úlohou je přinášet soulad a harmonii, přičemž je nadmíru důležité, aby byla přitažlivá. Musí mít působivý zevnějšek, být společenská, romantická v lásce a milostných vztazích. Planeta Venuše propůjčuje příjemnou povahu, vnímavost vůči přírodě a vášnivé city. Venuše navíc zmírňuje vše, čeho se jen dotkne, a propůjčuje estetické cítění a vynikající vkus, přirozenou kultivovanost a hudební i umělecké nadání. Prozrazuje i postoj k penězům a majetku i to, nakolik si ceníme sami sebe. Venuše vládne znamení Býka a Vah.

Klady: záliba v kráse a umění, laskavost, družnost, smysl pro hodnoty, spolupráce
Zápory: rozmařilost, zhýčkanost, povrchnost, požitkářství

Mars
Mars se často pokládá za protipól Venuše. Ohnivý bůh války symbolizuje schopnost prosadit se a chovat se agresivně. Tyto vlastnosti jsou si velmi blízké, i když jedna je vysoce ceněna, kdežto druhá se netěší dobré pověsti. Bez Marta bychom nedokázali v životě nic podniknout. Jeho postavení v horoskopu naznačuje, jak energicky uskutečňujeme své cíle. Zároveň je ovšem nezbytné, abychom martovskou energii kontrolovali, neboť nezkrocený Mars směřuje k válce a ničení. Mars je přiřazen znamení Berana.
Tato planeta představuje v mytologii boha válečníka. Ovládá naši schopnost přežít v boji či na útěku. Představuje mužský princip, soupeřivý, troufalý, vždy připravený jednat. Překypuje elánem a nadšením. Při konfrontaci je odvážný a prudký a bývá ztotožňován s archetypem hrdiny. V běžném životě můžeme energii Marsu využít k postupu v pracovní kariéře, ke splnění velkých plánů a cílů, či nesmlouvavé obhajobě svých přesvědčení.
Mars odporuje vůli přežít, uvolňuje v našich tělech adrenalin a schopnost rychle reagovat. Avšak přemíra energie, která podporuje troufalost a pomáhá nám v boji, se může projevit i špatnou náladou, vztekem, útočností a netrpělivostí. Přesto ale platí, že bez Marsu bychom postrádali životní sílu, svěžest, činorodost a hnací sílu k dosažení všech ambicí vlastním přičiněním. Mars vládne znamení Berana.

Klady: troufalost, odvaha, životní síla, bojovnost, vitalita
Zápory: agresivita, zuřivost, hrubé chování, vztek, netrpělivost

Jupiter
Po bohu války následuje otec všech řeckých bohů - Jupiter. Představuje velkorysost, rozměrnost a plnost, jež jsou nezbytné pro další vývoj člověka. Tam, kde v horoskopu stojí Jupiter, se zrcadlí náš sklon k idealismu a schopnost usilovat o vyšší cíle. K Jupiterovi patří rovněž touha po dálkách a nových poznatcích. Proto je Jupiter spojován s energií Střelce.
Jupiter je největší planetou naší sluneční soustavy. Nese jméno po vládci římského panteonu (Řekům známý jako Zeus) a v mytologii bývá spojován s moudrostí, spravedlností a vítězstvím. Jako největší planeta je Jupiter rozpínavý a rád přehání a zveličuje. Představuje schopnost překonat hranice a spřádat odvážnější plány a představy.
Jupiter chápe život filozoficky, což dokazuje touha po zkoumání hlubších významů a pravd. Žízeň po vědění podněcuje k dalšímu vzdělávání a neustálému zdokonalování duchovní i citové stránky osobnosti. Kromě toho bývá planeta pravdy Jupiter často spojována s justičním systémem, soudy, právem a pořádkem.
K Jupiteru patří i náhodné štěstí a hojnost. Jupiter provokuje k touze po nových zážitcích a inspiruje k cestám do vzdálených exotických krajů. Přílišná rozpínavost však může vést k nadutosti, falešnému optimismu, pokrytectví a domýšlivosti. V ideálním případě však Jupiter představuje dobře naloženého, velkorysého idealistu s dostatkem víry i chytrosti potřebné k uskutečnění všech velkých plánů. Jupiter vládne znamení Střelce.

Klady: touha po pravdě, idealismus, optimismus, záliba v cestách do vzdálených končin, snaha o vyšší vzdělání
Zápory: zveličování, přílišná rozpínavost, falešný optimismus, nadutost

Saturn
Poslední viditelnou planetou na nebi je Saturn, jenž je otcem Jupitera. Zprostředkovává strukturu a kázeň, neboť dobře ví, že sklon k vysokým ideálům sám o sobě nestačí. Abychom jich mohli dosáhnout, je třeba se vydat na namáhavou cestu. Zároveň je Saturn označován jako „strážce prahu". Za jeho říší začíná oblast, v níž se nacházejí planety, které nedokážeme spatřit pouhým okem. Tento práh má symbolický význam jako přechod z materiálního do duchovního neboli transcendentního světa. Saturn dbá na to, aby práh překročili pouze ti, kteří k tomu dozráli. Prostě řečeno, Saturn je ten, kdo stanovuje hranice. To je příčinou jeho špatné pověsti, dřívější astrologie v něm dokonce viděla symbol „velkého neštěstí". Jestliže však přijmeme hranice jako něco, co nás nejen omezuje, ale také chrání, pak je možné, aby se saturnské vlastnosti dále rozvíjely. Svými vlastnostmi přísluší Saturn znamení Kozoroha.
V mytologii praotec Čas, nám známý jako zubatá s kosou.
V dobách starých Řeků a Římanů byl Saturn bohem společenského řádu zobrazovaným jako žnec se srpem, symbolizující zásadu: Jak si kdo zaseje, tak sklidí. Saturn je představitelem dokonalé spravedlnosti neboli zákona příčiny a následku.
V psychologické rovině představuje Saturn archetyp moudrého starce, učitele. Zvolíme-li zodpovědný a ukázněný přístup k rozvíjení vlastní osobnosti, pak se stáváme staršími a moudřejšími. Náročná práce a cvičení podněcovaná omezujícím vlivem Saturna se nakonec vyplatí, neboť je to jediná cesta učení. K vyrovnávání rozpínavosti Jupitera máme k dispozici omezující vliv Saturna, který dokáže potlačit přílišnou přebujelost a nastolit řád. Saturnův omezující vliv však může býti příčinou pesimismu, obav a přílišné vážnosti.
Saturn potřebuje jasné vymezení, formu a strukturu. Vytváří hranice, aby zajistil kontrolu, řád a bezpečí. Saturn představuje vše pevné, od kostí a zubů až po okamžik, kdy je zapotřebí, abychom byli tvrdí sami k sobě. Tato planeta po nás žádá postavit se čelem k povinnostem a závazkům a její lekce nebývají vždy příjemné. Saturn je absolutně čestný a spravedlivý: veškeré vynaložené úsilí se vždy vrátí. Ale nemůžeme očekávat, že něčeho dosáhneme jen tak. Budeme se muset hodně snažit, chceme-li mít úspěch. Saturn vládne znamení Kozoroha.

Klady: kázeň, řád, autorita, odpovědnost, moudrost, realismus, trpělivost, vytrvalost
Zápory: pesimismus, obavy, přílišné omezování

Uran
První planetou za saturnským „prahem" je Uran, revolucionář na nebeské obloze, který byl objeven v předvečer Francouzské revoluce. Způsobuje pád zastaralých struktur a zpochybňuje existenci všeho, co se přežilo. Zároveň otevírá nové duchovní horizonty a perspektivy, které dosud zůstávaly skryty, možná pro nedostatek odvahy. Uran je nositelem energie Vodnáře.
Staří Řekové nazývali tuto planetu Nebesa nebo Noční nebe. V mytologii vystupuje Uran v roli otce Saturna. Nekonečnost oblohy symbolizuje naši schopnost otevřít mysl vesmíru. Uran přináší osvícení a svobodu ducha. Svobodu nechat prostor pro věci dosud nepoznané a mít odvahu vyjádřit vlastní individualitu navzdory tlakům nutícím k přizpůsobení. Zajdeme-li však příliš daleko, hrozí nebezpečí, že se staneme rebelanty jen z principu.
Z psychologického hlediska nám Uran pomáhá lépe pochopit vesmír a vnímat lidstvo jako rodinu bratří a sester. Uran je ochoten bojovat za lidská práva a svobodu vyjadřování.
Vládne elektrické energii v rozmanitých podobách: televizním a rádiovým vlnám, magnetickým polím, laserům, počítačům a elektronice. Představuje vynalézavost a intuici, vždy hledí do budoucnosti a je schopen symbolického a abstraktního myšlení, což obvykle znamená, že je neustále o krok před společností jako celkem a vyjadřuje se individuálním a nekonvenčním způsobem. Uran vládne znamení Vodnáře.

Klady: svoboda, humanitářství, nestrannost, objektivita
Zápory: rebelantství, výstřednost, revolucionářské sklony, zarputilost

Neptun
Za Uranem následuje Neptun, Jupiterův bratr a vládce moří. Také Neptun je planetou změn, ale jsou to změny jiného druhu. Neptunský způsob, jak přivodit změnu, lze přirovnat k vodním kapkám, které dokážou vyhloubit jámu do kamene. Neptun však má, tak jako ostatně moře samo, mnoho tváří. Může působit velmi jemně, ale také se prudce vzedmout, tak jak se to děje na rozbouřeném moři. Pak se jeho působení nedokáže nikdo vyhnout. Neptun neuznává žádné hranice a dává se poznat většinou prostřednictvím intuice a mimo materiální struktury, neboť je nepotřebuje. Těmito vlastnostmi odpovídá duchu doby kolem roku 1846, kdy byl objeven a kdy došlo poprvé k bezdrátové komunikaci. Neptun přísluší znamení Ryb.
V mytologii je Neptun bohem moře a všeho hlubokého, neproniknutelného a tajemného. Stejně jako moře dokáže rozpustit skály na písek, je Neptun schopen pozvolna rozmělňovat bariéry ega a vydávat nás mystickým zážitkům a zkušenostem. Mlhy halící mořské pobřeží jsou obdobou mlhoviny obklopující tuto planetu, kde nic není pevné, vše je záhadné.
Neptun nám pomáhá překonávat naše hranice, a to zdokonalováním a očišťováním našeho přirozeného citového vnímání. Podobně jako Saturn, ani Neptun nezná hranice a cítí sounáležitost se vším. Tato schopnost splývat s okolím však může vést i k bezvýraznosti a povrchnosti. Nadměrná vnímavost Neptunu dává neobyčejný soucit k lidskému utrpení. Přináší i schopnost zcela se oddat tvůrčí činnosti a začít se naplno věnovat umění, hudbě nebo divadlu. Neptun dodá umělci potřebnou inspiraci a představivost.
Je-li však člověk obdařen pozoruhodnou vnímavostí a představivostí, je velmi snadné unikat do světa fantazie, užívat alkohol a drogy či se oddávat sebeklamu a žít v pomatení smyslů. Neptun dává předpoklady k tvůrčí představivosti. To znamená vytvořit si ideální představu vedoucí ke splnění našich snů. Neptun vládne zvířetníkovému znamení Ryb.

Klady: vnímavost, představivost, soucit, inspirace, schopnost překračovat smyslové poznání
Zápory: vymýšlení, klamání, zavírání očí před skutečností, zmatenost, povrchnost

Pluto
Poslední planetou, s níž většina astrologů pracuje, je další potomek Saturnův, Pluto. Je vládcem podsvětí. Symbolizuje vše, co je nějak spojeno se smrtí. K smrti patří znovuzrození. Proto souvisí Pluto také se sexualitou. Úzké spojení života a smrti dokládá francouzština, která má stejný výraz pro orgasmus i pro „malou smrt". Pluto je nejmenší ze všech planet, má však mimořádnou hustotu a stal se nositelem intenzivních energií. To také koresponduje s charakterem doby, v níž byl v roce 1930 objeven. Tehdy bylo poprvé uskutečněno štěpení atomu, které rovněž dokáže vyvinout obrovskou a jen stěží kontrolovatelnou energii na nepatrné ploše. Plutonium se mezitím stalo synonymem pro smrt a ničivost. V obecnějším smyslu se to týká Pluta ve vztahu k vnitřní zkušenosti. Jeho znamením je Štír.
V mytologii bůh podsvětí, vyjadřuje přeměnu, smrt a znovuzrození. Pluto znamená hlubokou změnu a jeho energie je intenzívní a mocná. Díky němu získáváme schopnost proniknout do podvědomí a vnímat jeho signály, a to hlavně prostřednictvím řeči těla. Toto nadání lze pozitivně využít v hlubinné psychologii, ale bohužel i zneužít ke kontrole druhých.
Planeta Pluto byla objevena ve stejnou dobu, kdy byl ohlášen objev elementárních částic a zveřejněna Jungova teorie podvědomí. Pluto dokáže vyvinout pozoruhodnou energii, ať už vládne postavám temného podsvětí, fanatikům a teroristům, nebo reformátorům společnosti, jejichž krédem je všeobecné dobro.
Podobné bouřlivé reakce dokáže Pluto vyprovokovat i v nás. Pod jeho vlivem často jednáme způsobem všechno nebo nic. Při naší ustavičné snaze o sebezdokonalování tu a tam přijde období, kdy jsme nuceni opustit staré koleje a pokračovat dál, i když budoucnost je nejistá. Pluto je mocným symbolem energie smrti a znovuzrození. S jeho pomocí jsme schopni přijímat životní změny. Učí nás nechat v pravý čas odejít minulost a vše, co máme za sebou. Neboť každý konec znamená nový začátek a život plyne dál.
Toto vědomí nás provází celým obrozovacím procesem. Pluto vládne znamení Štíra.

Klady: moc, přeměna, obroda, odhalování tajů
Zápory: zneužívání moci, posedlost, snaha podmaňovat si okolí

PaMel
S použitím citací Klemense Ludwiga